FUJITSU GENERAL Group Management

(As of June 20, 2017)

Board of Directors

Chairman & Representative Director

Junichi Murashima

President & Representative Director

Etsuro Saito

Director

Hisashi Sakamaki

Fumiaki Terasaka

Mieko Kuwayama

Kiyoshi Handa

Director & Corporate Senior Executive Vice President

Hiroshi Niwayama

Director & Corporate Executive Vice President

Hideji Kawashima

Tsunenao Kosuda

Director & Corporate Senior Vice President

Hisaji Ebisawa

Norio Yamaichi

Hiroyuki Yokoyama

Director & Corporate Vice President

Masaki Sugiyama

Audit & Supervisory Board

Audit & Supervisory Board Member

Akira Inoue

Komei Fujii

Kazuhiko Kato

Corporate Executive Officers

President

Etsuro Saito

Corporate Senior Executive Vice President

Hiroshi Niwayama

Corporate Executive Vice President

Hideji Kawashima

Tsunenao Kosuda

Corporate Senior Vice President

Hisaji Ebisawa

Norio Yamaichi

Hiroyuki Yokoyama

Naoki Kawaguchi

Yoshinobu Miyajima

Susumu Ohkawara

Kimihiko Shimizu

Tadashi Hasegawa

Corporate Vice President

Masaki Sugiyama

Eiji Abe

Morimitsu Takagi

Hiroyuki Kawada

Masataka Eto

Atsushi Itagaki

Yosuke Nakagawa

Masahiko Naito